Vi sinh kỵ khí ADT

  • Vi sinh kỵ khí ADT (Anaerobic Digester Treatment) được sản xuất bởi hãng Organica – Anh
  • Giúp giảm BOD, COD, TSS…
  • Tăng hiệu suất xử lý bể kỵ khí UASB, tăng lượng khí Metan
  • Sản phẩm dạng bột, được đóng trong túi tự phân hủy
  • An toàn và thân thiện môi trường
Vui lòng không copy...