VI SINH XỬ LÝ KHÍ ĐỘC, AMONI, NITƠ

Xử lý NH3, NO2, NO3, H2S

VI SINH XỬ LÝ ĐÁY, TRỊ NHỚT BẠT

Xử lý bùn đáy và chất hữu cơ

MEN ĐƯỜNG RUỘT

Bổ sung lợi khuẩn và khoáng chất, cho ruột khỏe mạnh

VI SINH HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ

Cho bể aerotank và kỵ khí

VI SINH GIẢM TẢO

Duy trì chất lượng nước, kiểm soát tảo

VI SINH HẦM TỰ HOẠI

Xử lý chất thải và mùi hôi

Vi sinh xử lý khí độc, amoni, nitơ

NH3, NO2, NO3, H2S

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý đáy

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Men đường ruột

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh giảm tảo

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas

 Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý nước

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh kỵ khí

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh toilet

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Don`t copy text!