Vi sinh xử lý khí độc, amoni, nitơ

NH3, NO2, NO3, H2S

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý đáy

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Men đường ruột

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh giảm tảo

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas

 Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh xử lý nước

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh kỵ khí

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Vi sinh toilet

Chứa chủng Bacillus và Pseudomonas 

Mật độ 10 tỷ con/gram

Điền thông tin để chúng tôi gọi lại cho bạn:

Hoặc gọi cho chúng tôi:

0909.132.156