fbpx

Vi sinh khử ni tơ Pond Clear được sản xuất bởi hãng Enviroway – Canada

Giúp giảm nhanh chóng Amonia (NH3) trong nước, giảm ni tơ

Sản phẩm dạng bột, đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường