Vi Sinh Khử Ni Tơ Pond Clear

Vi sinh khử ni tơ Pond Clear được sản xuất bởi hãng Enviroway – Canada

Giúp giảm nhanh chóng Amonia (NH3) trong nước, giảm ni tơ

Sản phẩm dạng bột, đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...