Vi sinh giảm khí độc Pond Start

Xử lý NH3, NO2 không sinh ra các độc tính khác

Giảm nồng độ Amonia 40-50% trong 24-48 giờ và tăng hiệu quả xử lý ít nhất 50%

Hiệu quả cao và giữ ổn định chất lượng nước trong quá trình xử lý

Thích nghi và phát triển nhanh chóng nên hiệu quả lâu dài

Vui lòng không copy...