fbpx

Xử lý Amonia, Ni tơ không sinh ra các độc tính khác

Giảm nồng độ Amonia 40-50% trong 24-48 giờ và tăng hiệu quả xử lý ít nhất 50%

Hiệu quả cao và giữ ổn định chất lượng nước trong quá trình xử lý

Thích nghi và phát triển nhanh chóng nên hiệu quả lâu dài