Men Vi Sinh Xử Lý Đáy & Nước AQUACURE TABS – CANADA

Phân hủy nhanh hơn của các chất hữu cơ lơ lửng, bùn đáy tích tụ

Hỗ trợ kiểm soát khí H2S, NH3, NO2

Giảm mức độ thừa dinh dưỡng trong nước như Ni tơ, phốtpho 

Cải thiện oxy hòa tan và cân bằng sự phát triển của tảo

Vui lòng không copy...