Men Vi Sinh Xử Lý Đáy AquaCURE Tabs – Canada

Thúc đẩy sự phân hủy nhanh hơn của các chất hữu cơ

Hỗ trợ kiểm soát khí H2S

Giảm mức độ thừa dinh dưỡng trong nước như Ni tơ, phốtpho 

Cải thiện oxy hòa tan và cân bằng sự phát triển của tảo

Vi sinh sử dụng chất hữu cơ để phát triển

Vui lòng không copy...