Vi sinh xử lý nước thải thực phẩm CONTROL

Giảm nhanh FOG, BOD, COD và chất rắn lơ lửng

Giảm khả năng phát triển của các vi khuẩn dạng sợi từ đó giảm bùn khó lắng

Giảm bọt thông qua việc loại bỏ chất hoạt động bề mặt, axit béo

Kiểm soát các hợp chất gây mùi như hydro sunfua, mercaptans, amin và amonia từ sự phân hủy protein và axit béo.

Vui lòng không copy...