Vi sinh xử lý nước thải IMWT

  • Giảm BOD, COD trong nước thải công nghiệp và sinh hoạt 
  • Hỗ trợ xử lý dầu mỡ, kiểm soát mùi hôi khó chịu 
  • Mật độ cao nhất thị trường: 10^10 cfu/g
  • Đóng gói 200g, thùng 5kg
Vui lòng không copy...