Vi sinh xử lý nước thải Envirozyme 2.0

Vi sinh xử lý nước thải Envirozyme 2.0 được sản xuất bởi hãng Enviroway – Canada

Giúp giảm BOD, COD, Tss…tăng lượng bùn hoạt tính

Sản phẩm dạng bột, đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...