fbpx

Vi sinh xử lý nước thải Envirozyme 2.0 được sản xuất bởi hãng Enviroway – Canada

Giúp giảm BOD, COD, Tss…tăng lượng bùn hoạt tính

Sản phẩm dạng bột, đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường