Vi Sinh Ăn Dầu Mỡ Grease Trap Maintainer

Vi sinh ăn dầu mỡ Grease Trap Maintainer (GTM) được sản xuất bởi hãng Enviroway-Canada

Giúp giảm dầu mỡ, chất béo trong hệ thống xử lý nước thải

Sản phẩm dạng bột, được đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...