Phân hủy nhanh bùn đáy ao, các hợp chất hữu cơ Tăng sự hòa tan Oxy trong nước và cân bằng sự phát triển của Tảo Giảm nồng độ Amonia, nitrat, tảo và bùn đáy tích tụ

Phân hủy nhanh bùn đáy ao, chất hữu cơ, giảm nhớt bạt

Giảm nồng độ Amonia, nitrat, tảo và bùn đáy tích tụ

Tăng sự hòa tan Oxy trong nước và cân bằng sự phát triển của Tảo