Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao PURE AQUA CANADA

Phân hủy nhanh bùn đáy ao, chất lơ lửng trong ao, giảm nhớt bạt.

Giảm nồng độ Amonia, nitrat, tảo và bùn đáy tích tụ

Tăng sự hòa tan Oxy trong nước và cân bằng sự phát triển của Tảo

 

Vui lòng không copy...