Vi sinh xử lý bùn đáy ao Aquaculture Management

Men vi sinh xử lý bùn đáy ao Aquaculture Management được sản xuất bởi hãng Organica – Anh

Giúp giảm bùn đáy, phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi

Sản phẩm dạng bột, hạt chảy tự do, được đóng trong túi tự phân hủy

An toàn và thân thiện môi trường

Vui lòng không copy...