Men vi sinh kỵ khí AD BOOST – CANADA

  • Nâng cao hiệu quả xử lý kỵ khí, đồng thời giảm chi phí vận hành
  • Cải thiện phân hủy sinh học COD, BOD, Tss…
  • Giảm chi phí xử lý liên quan đến chất thải rắn như hầm biogas, bể tự hoại.
  • Khởi động nhanh và phản ứng nhanh khi kết hợp với việc đảo trộn tốt
  • Tăng sản xuất khí sinh học metan của hệ thống
Vui lòng không copy...