MEN VI SINH KỴ KHÍ AD BOOST CANADA

Nâng cao hiệu quả xử lý kỵ khí, đồng thời giảm chi phí vận hành

Cải thiện phân hủy sinh học COD, BOD, Tss…

Giảm chi phí xử lý liên quan đến chất thải rắn như hầm biogas, bể tự hoại.

Khởi động nhanh và phản ứng nhanh khi kết hợp với việc đảo trộn tốt

Tăng sản xuất khí sinh học metan của hệ thống

 

Vui lòng không copy...